SEZNAM VYHLEDÁVAČŮ

Ještì než se pustíte do ètení tìchto øádkù, tak se podívejte na tojak si stránku upravit. Jestliže se zaregistrujete do haldy vyhledávaèù, tak vám to bude na nic, když nebudete mít stránky patøiènì optimalizované  (title, meta tagy…).

Proè se registrovat u co nejvíce vyhledávaèù:

  • Aby o vás všichni vìdìli. Sebelepší stránka vám bude na nic, pokud se o ní nikdo nedozví.
  • Známé vyhledavaèe (AltaVista, …) vás umístí tím výše, kolik na vaší stránku bude odkazù z cizích stránek.
  • Vyhledávaèe jsou seøazeny pøibližnì podle velikosti.

Èeské vyhledávaèe:
Seznam    www.seznam.cz – nejznámìjší èeský vyhledávaè
Atlas        www.atlas.cz – další velmi známý vyhledávaè

Centrum   www.centrum.cz – velice mladý vyhledávaè

Slovenské vyhledávaèe:

Surf                www.surf.sk

Superzoznam  www.szm.sk

Katalog          www.katalog.sk

Zoznam          www.zoznam.sk

Zahranièní fulltextové vyhledávaèe:

 

Google          www.google.com

Yahoo           www.yahoo.com

Altavista        www.altavista.com
AOL             www.aol.com

MSN            www.msn.com

 

Automatické registrovaèe:
Registrovaèe vás automaticky zaregistrují u mnoha fulltextových vyhledávaèù. Zde je pár odkazù na free (bezplatné) registrovaèe, které Vám pøidají stránku do nejznámìjších zahranièních fulltextových vyhledávaèù:

 

http://www.submitshack.com
http://www.simplesubmit.com
http://www.ineedhits.com/add-it/free