O zvířatech

Jaký je rozdíl mezi máslem a buldozerem?
Zkuste si natøít buldozer na chleba!
——————————————————————————–
Jdou dvì sušenky po silnici. Jede auto a jednu sušenku pøejede. Ta
druhá se otoèí a øíká: „Prosím tì, pojï a nedrob…“
——————————————————————————–
Je to barevné a není to vidìt. Co je to?
Zakopané pastelky.
——————————————————————————–
Je to hnìdé, leží to pod stromem a kouøí se z toho – co je to?
Zpocená veverka!
——————————————————————————–
Pán pøijde do restaurace a objedná si hrachovou polévku a knedlíky se
špenátem. Èíšník mu pøinese polévku a pán si vylije na hlavu. Èíšník
se osmìlí a zeptá se: „Promiòte pane, mohl byste mi prozradit, proè
jste si vylil tu hrachovou polévku na hlavu?“
Pán se zhrozí: „To byla hrachová polévka? Já myslel, že to byl
špenát!“
——————————————————————————–
Pøijde pán k holièi a na hlavì má jen tøi vlasy a chce uèesat. Holiè
povídá:
„Tak to dáme jeden vlas doleva, jeden doprava a jeden necháme rovnì.“
Pøitom mu jeden vytrhne. Hned se omlouvá a povídá:
„No dáme jeden doprava a jeden doleva“. A opìt mu jeden vytrhne. Opìt
se omlouvá, naèež pán praví:
„Nechte to být já radši pùjdu rozcuchaný.“
——————————————————————————–
Víte, jak se chytá krokodýl?
To na bøehu øeky rozlejete tekutý asfalt a navrch hodíte kousek špeku.
Krokodýl vykoukne z vody, vidí špek, øekne si ‚Na špek vám neskoèím!‘ a
skoèí na asfalt.
——————————————————————————–
Víte jak zastøelit jelena?
Jdete do odchodu, koupíte pøíruèku „Jak zastøelit jelena“, vezmete
pušku, náboje, dalekohled, teplé obleèení a jdete si sednout na posed.
Pøesnì dle návodu vyhlížíte poøádný úlovek a když jej spatøíte,
zamíøíte a vystøelíte. Hotovo.

Víte jak zastøelit lva? Ne?
No, jdete do obchodu, koupíte pøíruèku „Jak zastøelit jelena“,
vezmete pušku, náboje, dalekohled, pletací jehlici, dvì esa,
lehké obleèení a jedete na území, kde je zaruèený výskyt lvù.
Sedíte, èekáte… uvidíte lva, pøiskoèíte k nìmu, bodnete mu jehlici
do oka, on zaskuèí: „Jau, voko“,
vytáhnete své karty a zaøvete: „Královský“,
on øekne: „To jsem z toho jelen…“
a dále pokraèujete dle pøíruèky… Hotovo.