O zvířatech

Starý opièák se vrátí celý schvácený do tlupy.
„Co se ti proboha stalo?“ ptají se ho ostatní.
„Ale nic, mìl jsem rande se žirafou.“
„A co?“
„No, to bylo samý: dej mi pusu, strè mi ho tam, dej mi pusu, strè mi
ho tam…“
——————————————————————————–

Uprostøed provazového mostu vysoko v horách poskakuje
a køepèí orel.
Jde kolem liška.
Uvidí orla a ptá se: „Hej, orle, co tam dìláš?“
„Machruju, machruju, pojï taky!“
Za chvíli jde kolem zajíc a ptá se: „Co to tam dìláte?“
„Machrujem, pojï s náma machrovat.“
Po nìjaké dobì jde kolem medvìd. „Hej bando, co to tam vyvádíte?“
„Machrujem, machrujem, pojï taky.“
Najednou se provazový most urve a všichni letí dolù do propasti.
„Tak a je to v pr….“, zabruèí medvìd.
„Tak uletíme!“, navrhne orel.
„No jo, ale my nemáme køídla!“
„Tak co tady MACHRUJETE?!“

——————————————————————————–
Zajíc a medvìd potkají kouzelného dìdeèka, a ten jim slíbí, ze každému
splní tøi pøání.
Medvìd: „Chtìl bych poøádnì nadrženou medvìdici.“
Zajíc: „Já bych chtìl zase nìjakou poøádnou motorku.“
OK, stane se…

Medvìd: „Pøál bych si, aby za každým stromem byla nadržená medvìdice.“
Zajíc: „A já bych chtìl, abych v tý motorce mìl bezednou nádrž.“
OK, stane se…

A tøetí pøání?
Medvìd: „Chci mít poøádnýho ptáka.“
Zajíc pøemýšlí „Motorku mám, nadrž plnou, snad ještì aby byl medvìd
buzerant.“
——————————————————————————–
Zajíc sedí na vìtvi a øeže ji pod sebou, jde okolo medvìd,
Medvìd: „Zajíci, spadneš!“
Zajíc: „Já? a proè?“ (veselo øeže dál)
Medvìd: „Zajíci, ale vážnì spadneš…“
…v tomto duchu pokraèuje konverzace až dokud zajíc nedoøeže vìtev a
nespadne.
Zajíc se sbírá ze zemì potom se paranoicky rozbìhne pryè a šílenì øve:
„ÈA-RO-DÌJ!!!“
——————————————————————————–
Do hospody pøijde gorila a objedná si pivo.
„Jedno pivo, to máme 100 korun“, praví barman.
Gorila zaplatí a napije se piva.
„Teda, moc goril k nám zrovna nechodí“, poznamená barman.
„A vy se divíte“, namítne gorila, „když chcete stovku za pivo?“
——————————————————————————–
„Chtìl bych si koupit nìjakého papouška“.
„Prosím, zrovna tady máme tenhle krásný exempláø, nádhernì zpívá.“
„No dobrá, ale jak dlouho se vaøí?“
——————————————————————————–
Jak dostanete ètyøi slony do trabantu?
Naložíte dva dopøedu a dva dozadu.

Jak naložíte do trabantu ètyøi žirafy?
To nejde, už jsou tam sloni.
——————————————————————————–
Jak chytit lva?
Jsou tøi hlavní a nejlepší zpùsoby.

1) Uprostøed pouštì zabodnete do písku jehlu na šití. Lev
se rozbìhne, proskoèí ouškem jehly a za tu bambulku na konci ocasu
se chytí.

2) Opìt uprostøed pouštì. Vezmete katr na pøesívání písku a zaènete
pøesívat písek. To co nepropadne sítem jsou lvi.

3) Prostì a jednoduše chytnete kdekoliv dva a jednoho pustíte.