O zvíøatech

Mamut prochází pralesem a najednou ho pøepadne stádo mladých
slonù. Sloni ho zbijou, dokopou a odejdou.
Mamut se zdvihne, otøese se a zanadává: „Zkurvení skinheadi!“
——————————————————————————–

Na drátì visí tøi netopýøi, dva normálnì hlavou dolu, ale tøetí hlavou
nahoru. Baví se ti dva s hlavou dolu:
– Hele, nevíš co se mu to stalo?
– Omdlel, nevidíš?
——————————————————————————–
Na pasece leží medvìd alkoholik a lije do sebe jedno pivo za
druhým. Okolo jede zajíèek ve Favoritu, zastaví u nìj a medvìd se ptá:
„Ty, kde jsi vzal na tak drahé auto?“
Zajíèek: „To víš, kdo nechlastá a šetøí…“
Zajíèek odjede a další týden se situace opakuje. Medvìd na pasece
pije pivo a zastaví u nìj zajíèek ve svém novém AUDI.
Medvìd: No, to není možný, kde ty na ty fára bereš?
Zajíèek: „To víš, kdo nechlastá a šetøí…“

Tøetí týden leží na pasece vedle své AUDI zajíèek. Najednou se
zvedne vichr, pøistává u nìj helikoptéra a vystoupí z ní medvìd.
Zajíèek zírá: „No ne, kde ty si vzal na tu helikoptéru?“
Medvìd odvìtí: “ To víš, vrátíš láhve…“
——————————————————————————–

Pøijde pán do zverimexu a povídá: „Jsem opuštìný a nemám si s kým
veèer doma povídat, chtìl bych dobøe mluvícího papouška.“
Prodavaè se omlouvá že žádného papouška nemá, ale pán vidí, že vzadu u
okna jeden sedí.
„To je starý papoušek“ povídá prodavaè, „a pije jenom rum.“
Pán se zamyslí a øíká: „Mluvit umí, rum piju taky, tak já si ho
vezmu.“

Jednoho dne musí odjet na týdenní služební cestu a tak øíká papouškovi.
„Já musím odjet a tak ti tady nechám pití na celý týden. Každý den
vypij ale jenom jednu odmìrku, né aby jsi to vypil všechno najednou.
Jestli to zjistím, tak ti vytrhám všechno peøí!“

Rozlouèí se a odejde. Jenže si na letišti vzpomene, že si doma zapomnìl
pas a vrátí se domù. Když otevøe dveøe, slyší z koupelny strašnej
rámus. Vejde a co nevidí: Koupelna plná páry, rádio hraje naplno, vedle
vany se válí prázdné odmìrky rumu a ve vanì si papoušek s úsmìvem trhá
peøí a køièí: „Já mám v pr…. nìjaký peøí…“.
——————————————————————————–
Pøijde v lese za medvìdem vlk a povídá:
„Ty, medvìde, ty si prej dìlᚠseznam koho sežereš?“
„No, dìlám.“
„A já jsem tam taky?“
„No, to jsi.“
„A nemohl bych ti pøinést slepici?“
„No, to bys mohl.“
Tak vlk jde chytí slepici a pøijde druhý den za medvìdem, a ten sežere oba.

Druhý den pøijde za medvìdem liška.
„Ty, medvìde, ty si prej dìlᚠseznam koho sežereš?“
„No, dìlám.“
„A já jsem tam taky?“
„No, to jsi.“
„A nemohla bych ti pøinést koroptev?“
„No, to bys mohla.“
Tak liška jde, a celou noc lítá, až úplnì vyèerpaná uloví koroptev
a pøinese ji medvìdovi. A ten je sežere oba.

Další den pøijde za medvìdem zajíc.
„Ty, medvìde, ty si prej dìlᚠseznam koho sežereš?“
„No, dìlám.“
„A já jsem tam taky?“
„No, to jsi.“
„A nemohl bys mì vyškrtnout?“
„No, mohl.“
„Tak dík.“
——————————————————————————–
Ptá se malá velbloudice své maminky:
„Mami, na co máme ty dva velké hrby na høbetì?“
„To je dobré do pouštì“, øíká velbloudí máma, „vejde se do nich
spousta vody, takže pøi dlouhých cestách pøes pouš nemᚠžízeò“.
„Aha… A na co máme taková velká oèní víèka?“, ptá se malá velbloudice.
„No, to je také dobré do pouštì, když nastane píseèná bouøe, tak ti
ta velká víèka dobøe ochrání oèi proti vìtru s pískem“, vysvìtluje máma.
„Aha… A proè máme tak divnì tvarované nohy?“, vyzvídá malá velbloudice.
„No, i to je výborná vìc do pouštì, s takovými nohami se dobøe chodí
na dlouhých cestách pískem“, trpìlivì vysvìtluje máma.
„Aha, už vím…“, øíká malá velbloudice, „ale co potom dìláme
v londýnské ZOO?“
——————————————————————————–
Sedí takhle zajíc pod stromem a ète si Playboye. Po chvilce ho
položí, celej nadrženej dobìhne ke studánce a zaène chlemtat vodu.
Poøádnì se napije, pak se rozvalí a povídá: „Ženský a chlast, to je
moje…“