Erotické vtipy

Golfaø právì hraje dùležitý turnaj a samozøejmì mu zbývá už poslední rána, je celý nervózní a snaží se soustøedit. Najednou k nìmu pøiskáèe žába a šeptá: „Udìlej to šestkou a kovovým míèkem.“ Golfaø to tak udìlá a trefí jamku! Samozøejmì vyhraje. Najednou slyší žábu, jak mu øíká: „Vezmi mì do Las Vegas a vyhrajeme spoustu penìz!“ Golfaø zpoèátku nevìøí, ale potom se nechá pøesvìdèit. Jedou do Las Vegas a v jedné hernì vyhrají 100 tisíc dolarù. Golfaø je hroznì šastný a ptá se žáby, co by pro ni mohl udìlat. „Polib mì!, odvìtí žába a nastaví svojí…hmmm…pusu. Golfaøovi se sice moc nechce, ale pøece jenom to nakonec udìlá. Z žáby se stane krásná, štíhlá, tmavooká ètrnáctiletá dívka…… „a to je ten pravý dùvod, slavný soude, jak se dostala ke mì do postele!“

Kdy žena nejvíc køièí? Když muž po souloži vstane a utøe si ho do záclony!

Když manželùm dospíval syn, øekla jednou manželka svému muži: „Ty Franto, podívej se, zanedlouho bude mít nᚠkluk patnáct, tak bys mu mìl vysvìtlit ty choulostivé vìci o milování. Vysvìtli mu to tøeba na tom, jak to dìlají motýli. Však chlap chlapovi lépe rozumí!“ Otec si tedy jednoho dne vzal syna stranou a povídá: „Vzpomínᚠsi chlapèe na loòskou dovolenou? No jak jsem pøeøízl tu hezkou panièku vedle ve stanu a ty tu její dceru?“ „No jasnì, bylo to perfektní!“ „No tak chlapèe, tak nìjak to dìlají motýli, víš?“

Když se to tam strèí, je to tvrdé, po vytažení mìkké, co je to? Rohlík namoèený do kávy.

Leží matematik v posteli a miluje se svou ženou. Právì se oba blíží vrcholu, když se on zeptá: „Miláèku, myslíš na to co já?“ Manželka odpoví: „Ano, ano!“ „A kolik ti to teda vyšlo?“

Malá holèièka se ptá na pláži maminky: „Maminko, co mají pánové pod tìma plavkama?“ „Víš, tam mají penìženky, aby jim je nìkdo, když jdou plavat, nesebral.“ „A maminko, ten pán, co se na tebe poøád dívá, tak ten vèera bral?“

„Maminko, proè nemám mezi nožièkama to co Jeníèek?“ ptá se malá Alenka maminky, která naveèer koupe obì své dìti ve vanì. A maminka klidnì odpoví: „Trpìlivost Alenko, trpìlivost.“

Manžel je bez penìz, tak pošle manželku vydìlávat do ulièky lásky. Žena sa vyparádí, sebere kabelku a vyrazí. Ráno sa vrací, celá rozcuchaná, opuchlá a v ruke svírá 501 korun. Manžel vezme peníze, uznale zakroutí hlavou a zeptá se: „Nooóó! Na zaèátek to není zléé… 501 korun… Ale kdo Ti dal tu korunu?“ „Skoro každý…“

Manželský pár je v posteli a když jsou v nejlepším, povídá ona: „Hafni!“ On: „HAF!“