Erotické vtipy

Atraktivní dívka stopuje na frekventované silnici, když v tom jí zastaví vùz s mladým øidièem. Probìhne klasická konverzace a dívka se najednou zarazí: „Ježíšmarjá, nejste náhodou ten moderátor z rádia?“ „No, jsem a co má být,“ odpoví øidiè. „Víte moji rodièe dneska slaví výroèí svatby a já bych jim chtìla nechat nìco zahrát. Nešlo by to?“ ptá se skromnì dívka. „Bohužel, je mi líto, ale dneska máme opravdu plno, víte hodnì lidí chce nechat nìco zahrát,“ øíká jí moderátor. Dívka je ovšem neoblomná. „Udìlám pro vás, co budete chtít.“ Mladý muž samozøejmì souhlasí a na první zatáèce odboèí do lesa, rozepne si kalhoty a vybízí dívku k èinnosti“. „Víte, já jsem to nikdy nedìlala, jsem trochu nervózní,“ èervená se. „To je v poøádku, to urèitì zvládnete, chlácholí ji moderátor. „Myslíte?“, ptá se dívka. „Urèitì,“ ujišuje ji mladík. Dívka se tedy sehne k jeho pøirození, vezme je do ruky a roztøeseným hlasem øíká: „Milá maminko a tatínku…“

Bùh : „Jak sis Adame jistì všiml, daroval jsem ti MOZEK a PENIS.“ Adam: „Ano?“ Bùh : „Je v tom ale háèek. Dal jsem ti pouze tolik KRVE, abys nemohl používat oba najednou.“

Co lze ještì sundat z úplnì nahé sekretáøky? Øeditele.

Co mají spoleèného Kodak a kondom? Oba se používají pro zachycení toho správného okamžiku….

Co se stane, když žena spadne z konì? Rozbije si hlavu o konferenèní stolek!

Co si blondýna navìsí na uši, aby byla pøitažlivìjší? Nohy.

Dcera si vyrazí s chlapcem do kina na film. Po návratu se jí matka ptá: „Tak jak se ti líbil ten film?“ „Dobré to bylo. Chvílema jsem myslela, že se neudržím smíchy a poèurám Martinovi ruku…“

Dìda Mráz prosviští komínem, pøistane v dìtským pokojíku, uslyší jakési vzlykání vedle v pokoji a zahuláká: „Hej dìti! Dìda Mráz Vám pøinesl dárky tak žádný pláè!“ Vedle v pokoji ustane vzdychání a ozve se: „Tak mu vyøiï a to složí ve sklepì, že dìti budou až napøesrok…“

Dìda oslavuje 100. narozeniny. Sejde se hodnì pøíbuzných a i zástupci místních novin pøišli udìlat s dìdou rozhovor. Ptají se: „Dìdo, jak to dìláte, že pøestože už máte 100 let, stále na vás letí mladá dìvèata?“ Dìda se potmìšile usmál, nic neøekl, jen si oblízl oboèí.

Definice gynekologa: Gynekolog je blbý inteligent, který hledá problémy tam, kde my normální mužský hledáme potìšení!

Dva milenci jsou v posteli. Žena vzdychá a øíká: „Miláèku škrábeš mnì prstýnkem.“ Muž: „Ne miláèku to jsou hodinky…“