Erotické vtipy

V lese øádil vlk mrdák, a tak maminka Karkulce obstarala na cestu k babièce masivní kovový pás cudnosti. Mezitím se u babièky zastavil pan hajný a povídal: „Tak jsem èekal u cesty, jestli vlk neèíhá na karkulku, a ten neøád zatím lítá po lese jako praštìnej s autogenem.“

Do ordinace pøijde mladá dáma a lékaøi oznámí, že má vaginu pektoris. Pan doktor ji opraví, že se patrnì jedná o anginu pektoris, ale dáma trvá na tom, že je to vagina pektoris. Nakonec ji tedy po dlouhém dohadování vyzve, aby se svlékla, a zaène ji tvrdì uspokojovat. „Co, co, co to dìláte???!!!“ „Na vaginu pektoris je nejlepší lék penis_cilín!!!“

Starostlivá matka øíká dceøi, která se chystá na schùzku se svým milým: „Chovej se slušnì a hladit se nech jenom po horní polovinì tìla!“ „Ale mami, to nejde, ty si myslíš, že vydržím celý veèer dìlat stojku?“

V jedné rodinì se narodila ètyøèata. Jde kolem koèka a pod vousy pronese: „To jsem ale zvìdavá, kolik jich utopí…“

Unavená sleèna ráno v bance nabízí ke smìnì 200 dolarù. Úøedník za pøepážkou si je prohlédne a praví: „Bohužel sleèno, vaše dolary jsou falešné!“ Sleèna zrudne a zaène køièet: „Pomoc, policie, pomoc, byla jsem znásilnìna!!!“

Pøijde hajný domù a uvidí manželku, jak souloží s jiným chlapem. Hajný vytáhne chlapa z postele a øekne mu: „Tak, teï tì zastøelím.“ Cizí chlápek se hned zaène obhajovat, že pro jedno zasouložení ho pøece nemùže zastøelit. Hajný na to: „No tak tì nezastøelím, ale ustøelim ti koule !! „Chlápek: „No to je ale taky dost tvrdý trest…“ Hajný: „Tak poslední ústupek: mùžeš si je rozhoupat !

Mladý muž prochází lesem, když tu z mlází uslyší podezøelé, každému chlapovi tak libìznìjící, milostné vzdechy. Odhrne vìtve stromu, a vidí krásnou dívku, která se nabodává na mladou bedli a dìlá si rozkoš. I pomyslí si mladík: „To by bylo nìco..“, popobìhne dopøedu, lehne si naznak, zahrne se listím, jen ztopoøený proutek mu krásnì trèí nahoru, a èeká. Dívka pøišla cobydup, zbystøila zrak, aby pak posléze zvolala: „Helemese, køemeòáè!“, vytáhla nùž a …

Víte proè se trpaslík cestou do práce vždy smìje? Protože mu travièka šimrá kulièky.

„Sleèno, vìøíte na lásku na první pohled?“ „Ne.“ „Hm, tak se na mne musíte podívat ještì jednou.“

Pøijde paní k doktorovi a posteskne si, že v poslední dobì s manželem nic není. Doktor ji uklidní: „Dám Vám pilulku, hoïte ji manželovi nenápadnì do polévky a uvidíte, že to zabere…“ Druhý den je paní celá ustaraná opìt u lékaøe, který se ji ptá, zda to zabralo. „Pane doktore, hodila jsem to do polévky. Manžel za chvíli shodil polévku i s ubrusem ze stolu a pùl hodiny se na stole miloval…“ „Proè jste tedy tak ustaraná?“, ptá se lékaø. „Ale pane doktore, v té restauraci se už nemùžeme ukázat!“

Miluje se muž se ženou. Nejprve je muž nahoøe. Žena mu najednou zaène sahat na hlavu a muž se ptá: „Co to dìláš?!“ „Hledám rohy, ty mùj milující ïáble!!!“.
Milují se dál, teï je ale nahoøe ona a on ji také zaèal hledat cosi na hlavì.
Ona se ptá: „Také miluji jak ïábel?“ „Nééé, si tìžká jak kráva!!!“