Hippokratova přísaha pro prográmatory

 • nikdy nenapiš v programu ani øádek, kterému by mohl nìkdo jiný porozumìt
 • ty nejjednodušší øádky programu zmìò tak, aby vypadaly znaènì složitì. Používej názvy bránící intuitivnímu porozumìní. Nikdy nepiš a=b, ale spíše nìco ve tvaru AlphaNode-Semaphore= *(int)(&(unsigned long)(BetaFrameNodeFarm))
 • rychlé algoritmy naprogramuj pomalu
 • nepoužívej pøímé odkazy. Všechno utop v makrech, makra utop v include souborech a na tyto soubory odkazuj nepøímo z jiných include souborù. Pak použij makra na odkaz na tyto soubory.
 • nikdy nepiš komentáø, který by pomohl jiným pøi porozumìní tvému programu. Když porozumí, tak tì nebudou potøebovat
 • nikdy nearchivuj všechny zdrojové soubory potøebné k sestavení bìhuschopného programu. Schovej si vždy aspoò nìco na svùj disk. Když si budou moci vytvoøit bìhuschopný program sami, tak tì nebudou potøebovat.
 • nikdy neprogramuj funkci tak, aby vracela pøímo hodnotu. Všechny funkce musí vracet ukazatel na nìjakou strukturu, která obsahuje ukazatel na návratovou hodnotu.
 • nikdy nediskutuj problémy v konkrétních pojmech a rysech. Mluv vždy abstraktnì a mlhavì. Když budou rozumìt, tak tì nebudou potøebovat
 • nikdy nedokonèuj projekty vèas. Když to udìlᚠtak si budou myslet, že je to pøíliš jednoduché a mùžou to dát udìlat komukoliv jinému.
 • když tì nìkdo zastaví s otázkou, tak mluv celou vìènost, ale nikdy otázku nezodpovìz. Když budou mít všechny odpovìdi, tak tì nebudou potøebovat.
 • ke všem vìtám pøidej hodnì odborných výrazù, a vidí, že sami by takovým vìcìm nerozumìli. Když tì pozve nìkdo na obìd, tak øekni: „nemùžu, protože mùj RISC s OSI/TCP/IP klientem se už spojil pøes BIBUS VMS VAX s SMTP a posílá SNMP dotazy v paketech UDP k pøenosu na SUN 4/280 NFS 4.3 BSD s RPC/XDR, release 3.5 a tak nám pomáhá s ONC.“
 • nikdy neuklízej svou kanceláø a už vùbec nikdy nazahazuj staré výpisy!
 • na chodbì nikoho nezdrav. Nikomu neøíkej pøímo jménem. Když už na nìkoho musíš mluvit, tak zamumlej jiné jméno než jeho. Dìlej dojem neznáma právì pøedstíráním soustøedìní se na velice složitou práci.
 • nikdy si neoblíkej košili, která se by se hodila k tvým kalhotùm. Když to jde, tak si dej pomaèkané kraasy. Nikdy si nestrkej košili do kalhot naprosto perfektnì. Zapínej si i knoflíèek u límce, ale kravatu si nedávej. Toto naprosto podpoøí tvùj obraz „pracanta“.