Proč je okurka lepší než muž

 • Prùmìrná okurka je nejménì 12 cm dlouhá
 • okurka zùstane týden tvrdá
 • okurka se ti nesnaží namluvit, že na velikosti nezáleží
 • okurka se pøíliš nevzrušuje
 • okurka se nikdy nebojí
 • okurku je lehké zvednout
 • okurku si mùžeš koupit v obchodì… a než si ji vezmeš domù, vždy víš, jak je pevná
 • okurka tì vždy ráno poslechne
 • s okurkou mùžeš jit do kina …. a dívat se na cely film…a sedìt v první øadì
 • okurka na tebe vždy poèká, než se vrátíš domù
 • okurka ti nesní všechny brambùrky….a nepošle tì pro další
 • okurka se nikdy neptá „Jsem první?“
 • okurku nezajímá, jsi-li panna
 • okurka nikdy neøekne jiné okurce, že jsi panna
 • okurka nikdy nikomu neøekne, že už nejsi panna
 • s okurkou nemusíš byt pannou víc jak jednou
 • okurka nepíše tvé jméno a tìl. èíslo na pánském záchodku
 • okurka nemá pøehnané sexuální požadavky
 • okurka tì nikdy nesvléká
 • mùžeš mít tolik okurek, kolik jen udržíš v rukou
 • pokud mᚠchu na okurku, mùžeš ji klidnì sníst
 • okurka nepotøebuje povzbuzení a obdiv
 • okurka se nikdy neptá: Jsem nejlepší? Jaké to je? Už tam jsi? Kolikrát? Jak ještì dlouho?
 • okurka nežárlí na gynekology, instruktory na lyžích, kadeøníky a ostatní okurky
 • okurka nemá nutkání se shlukovat do skupinek
 • okurka si nikdy nemusí zlepšovat sebevìdomí
 • okurka nepotøebuje inteligentní konverzaci
 • okurka pøeci jen obèas potøebuje inteligentní konverzaci
 • okurka se nikdy neptá na minulou lásku…a nepøemýšlí o té další
 • okurka nikdy nedìlá scény, pokud pøistihne jinou okurku v lednièce