Vždy se řiďte návody k použití

V pøípadì, že potøebujete další dùkaz, že lidská rasa je díky své blbosti odsouzena k záhubì, tady jsou nìkteré skuteènì instrukce nalepené na konzumních produktech:

1. Na pokrývce z Taiwanu
NEPOUŽÍVEJTE JAKO OCHRANU PROTI TORNÁDU

2. Na zrcátku pøimontovaném k helmì používané americkými cyklisty
PAMATUJTE, PØEDMÌTY V ZRCADLE JSOU VE SKUTEÈNOSTI ZA VÁMI

3. Na Tchajwanském šampónu
POUŽÍVEJTE OPAKOVANÌ

4. Na zavíratku anglického ochuceného mléka
PO OTEVØENÍ NEOBRACEJTE LÁHEV VZHÙRU NOHAMA

5. Na novozélandském spreji proti hmyzu
TENTO PØÍPRAVEK NEBYL TESTOVÁN NA ZVÍØATECH

6. Na amerických pokynech k sestavení nového poèítaèe
ABYSTE PØEDEŠLI VYTVOØENÍ SRAŽENÉ PÁRY, POÈKEJTE S OTEVØENÍM KRABICE, DOKUD SE NEZAHØEJE NA POKOJOVOU TEPLOTU.
(Rozumné, ale ty instrukce jsou UVNITØ krabice)

7. V nìkterých zemích na dnech lahví s Coca-Colou
OTEVÍREJTE DRUHOU RUKOU

8. Na balíèku rozinek
PROÈ JE NEROZHODIT PO VAŠICH OBLÍBENÝCH OBILOVAM K SNÍDANI?

9. Na fenu znaèky Sears
NEPOUŽÍVEJTE VE SPÁNKU

10. balíèku mražených hranolek
MUŽETE BÝT VÍTÌZ ANIŽ BYSTE COKOLIV KUPOVALI! PODROBNOSTI UVNITØ!

11. Na balení oválného mýdla
POKYNY – POUŽÍVEJTE JAKO OBYÈEJNÉ MÝDLO
(A to má být jak?)

12. Na desertu zvaný Tiramisu z Tesca (vytištìno zespodu na krabici)
NEOTAÈEJTE VZHÙRU NOHAMA!
(Pøíliš pozdì – už se stalo?)

13. Na chlebovém pudinku od Marks & Spencer
PO ZAHØÁTÍ BUDE PRODUKT HORKÝ
(Urèitì? Radìji to vyzkoušíme, co vy na to?)

14. Na korejském kuchyòském noži
VAROVÁNÍ – UDRŽUJTE Z DÌTÍ
(Hej, kdo si myslíte, že jste, abyste mi øíkali, co mám a co nemám dìlat se svejma deckama??)

15. Na šòùøe od èínských vánoèních svìtel
POUZE PRO POUŽITÍ VENKU NEBO UVNITØ
(Takže používat se to nesmí kde??)

16. Na japonském stroji ke zpracování potravy
NEPOUŽÍVEJTE K JINÝM UÈELÙM
(Zaèínám být fakticky zvìdavý?)

17. Na arašídech od Sainsburys
VAROVÁNÍ – VÝROBEK OBSAHUJE OØECHY
(Vážnì? Arašídy obsahují oøechy?)

18. Na balíèku oøíškù od American Airlines
INSTRUKCE – OTEVØETE BALÍÈEK, SNÌZTE OØ͊KY
(Ah, jsem tak šastný, že nám to tak hezky objasnili.)

19. Na švédské øetìzové píle
NEPOKOUŠEJTE SE ZASTAVIT PILU SVÝMA RUKAMA NEBO SVÝMI GENITÁLIEMI
(Jaký druh telefonátu od zákazníka mohl zapøíèinit tenhle nápis?!)

20. Na dìtském kostýmù Supermana
ANI S TÍMTO KOSTÝMEM NEMَETE LÉTAT
(Správné, jen zniète universální dìtský sen!)

21. Na nìkterých mražených jídlech
NÁVRH NA SERVÍROVÁNÍ: ODMRAZIT

22. Na krabici s hotelovou koupací èepici
POUZE NA JEDNU HLAVU

23. Na balíèku žehlièky znaèky Rowenta
NEŽEHLETE OBLEÈENÍ NA TÌLE

24. Na dìtské medicínì proti kašli od Boot’s
NEØIÏTE AUTO ANI STROJE

25. Na obalu Nytolu – prášku na spaní
VAROVÁNÍ – MَE ZPÙSOBIT OSPALOST