Emurovy vtipné texty

Duchovo sraní
Je typ, kde cítíte, že hovno jde ven, vidíte hovno na toaletním papíøe, ale v míse žádné hovno není.

Èisté sraní
Je typ, kdy cítíte, ze hovno jde ven, vidíte hovno v míse, ale na toaletním papíøe po nìm není ani stopy.

Mokré sraní
Utøete si zadek padesátkrát, a poøád cítíte, ze to není ono. Sraní úspìšnì skonèíte vložením záchodového papíru mezi zadek a spodní prádlo, abyste ho (to prádlo) neponièili tìma dìsnýma hnìdýma skvrnama.

Sraní ve druhé vlnì
Takovéhle sraní se vyskytuje ve chvíli, kdy sraní konèíte, kalhoty máte vytažené ke kolenùm a náhle zjistíte, ze potøebujete srát ještì dál.

Sraní typu „Mozek vyjíždí vaším nosem“
Obèas také zvané „Sraní naskakující žíly na èele“. Pøi takovém sraní musíte tlaèit tak, že celí zfialovíte a dostanete témìø mrtvici.

Hovno zvané Lincolnovo polínko
Tento druh hovna je tak obrovský, že máte strach ho spláchnout bez toho, aniž byste ho nejdøíve nerozšouchali na kousky záchodovým kartáèem.

„Bože, jak rád bych se vysral“ sraní
Druh, kdy chcete srát, ale i poté, co témìø vytlaèíte svá støeva, jediné co mùžete dìlat je, ochromený a prdící sedìt na míse.

Sraní s mokrými pùlkami
Též zvané „Rychlé vyložení“. Je to druh, který projde ven tak rychle, že náraz na hladinu mísy ostøíkne vᚠzadek.

Tekuté sraní
Druh, pøi kterém ze zadku vystøíkne žlutohnìdá tekutina, potøísní celou mísu, a zároveò ve stejné chvíli spálí citlivé zakonèení vašeho tlustého støeva.

Sraní po mexickém jídle
Tøída sama pro sebe.

Miláèek davu (zvaný též Potìšení pro každého)
Tohle hovno je tak úchvatné svou velikostí anebo vzhledem, že ho prostì pøed spláchnutím musíte ukázat ještì nìkomu dalšímu.

Vylepšovaè nálady
Je hovno, které se podaøí vyrobit po delší zácpì, a vy zase mùžete být koneènì sám sebou.

 

Rituál
Sraní, které je provádìno v ten samý èas každý den a dokonalosti dosahuje za pomoci novin.

Hovno pro Guinessovu knihu rekordu
Hovno tak pozoruhodné, že by mìlo být zaznamenáno pro další generace.

Sraní zvané „Konec líbánek“
Jakékoliv hovno vytvoøené za pøítomnosti jiné osoby.

Ten, který sténá, aneb Vzdychaè
Tak obrovské hovno, že se nedostane ven bez vokální asistence.

Plavec aneb hydrofob
Toto hovno, které je charakterizováno svou plavbyschopností a nepotopitelností, je schopno se znovu a znovu vynoøovat i po mnoha spláchnutích.

Zákopník
Hovno, které nejde setøást. Obvykle je na nìj nutno zaútoèit kolébavým èi skákavým pohybem, èasto se ovšem také stává, že jediným øešením je popostrèit ho malým kouskem toaletního papíru.

Pøízraèné hovno
Takové hovno se záhadnì objeví v záchodové míse a nikdo nepøipouští, že by ho tam
kdy vložil.

Kuk-a-jepryè hovno (peek-a-boo hovno)
Teï ho vidíte, teï zase ne. Tohle hovno si s vámi pìknì zahrává! Vyžaduje znaènou dávku trpìlivosti a výbornou kontrolu svìraèe.

Vymeditované hovno
Vyvolané projímadlem. Nepoèítá se.

Sraní zvané Rychlá vykládka
Je to ten druh, který je venku tak rychle, že sotva dostanete kalhoty ke kotníkùm ve chvíli, kdy už je po všem.

Hovno zvané Tekutý instalatér aneb Zátka
Tento druh hovna je tak velký, ze totálnì ucpe toaletu, která po spláchnutí pøeteèe a potøísní podlahu. (Mìli jste se øídit radou uvedenou u Lincolnova polínka)

Sraní zvané Míšní pumpa
Tohle hovno pøi cestì ven bolí tolik, že byste pøísahali, ze musí vycházet jinudy, než standardní cestou.

Sraní zvané „Myslím, že dneska porodím zadkem“
Velmi podobné Lincolnovì Polínku nebo Míšní Pumpì. Tvar a velikost tohoto bobku pøipomíná pùllitrovou plechovku od piva. Poté, co se vám ho nakonec podaøí vypudit zùstává na konci vašeho zažívacího traktu chvíli vzduchoprázdno.

Sraní pøi kterém si øíkáte „Pøíštì musím to jídlo rozkousat poøádnì“
Je takové, pøi nìmž vám zbytky paprikových chipsù, které jste snìdli vèera veèer, poøeže vnitøek análního otvoru ve chvíli, kdy si ráno ulevujete.

Poznámka: Veškerá podobnost s reálnými osobami èi událostmi je èistì náhodná
a neúmyslná. Po dobu pøekládání tohoto èlánku nebyla zneužita žádná malá zvíøátka a ani jim nebylo ublíženo.