FACKA

Pomùcky:

1 pádná pravice(levák mùže užít i ruku levou)

1 biceps(nejlépe vytrénovaný)

1 otravný žák

0 svìdkù

20mg adrenalinu v krvi

notná dávka pøesnosti

5l odvahy

Nejprve je tøeba pøipravit vhodné podmínky: Odchytíme zpravidla hodnì drzého a ponìkud drobnìjšího žáka, nejlepší jest bafnout ho za flígr, a dopravíme jej do prostøedí beze svìdkù a pøípadných kibicù(vhodná je prázdná chodba, v pøípadì pøestávkových deliktù vøele doporuèujeme kabinet). Pak rychle pøekontrolujeme hladinu adrenalinu v naší krvi(nedostaèuje-li aktuální stav, vzpomeneme na nìkteré další žákovy delikty, nízký plat, školní jídelnu, bohatì poslouží i prošlých 40 let totality). Promìøíme i hladinu vlastní odvahy (její zvýšení tzv. vitamíny s OH chvostíkem je v pracovní dobì nepøípustné!). Je-li vše OK, zapoèneme vlastní akci. Žáka uchopíme levou rukou za klopy a nataženou pravou rukou pootoèíme kolem její svislé pohybové osy o cca 30 – 45 stupòù tak, aby dlaò smìøovala k tváøi dítìte (tomuto dìji se øíká nápøah). Pak vedeme pohyb dlaní po pøibližnì kruhové trajektorii tak, aby kdesi na konci oblouku byla žákova tváø. Míøení lze bìhem máchnutí rukou ještì nepatrnì vylepšit. Kontrolou budiž pro nás mohutné PLESK. Ozve-li se k tomuto char.zvuku ještì KØUP,urazili jsme žákovi èelist a je tøeba hledat dobrého advokáta. Dejte dobrý pozor, aby vám to žák nevrátil. Dùležité upozornìní: Než odejdete ze tøídy, je tøeba ostatním žákùm udìlit práci. Chcete-li mít vìtší jistotu nad chováním opuštìných robátek, lze též požádat volného kolegu o chvilkový záskok.