Jak vyzrát na bankomat

Instrukce pro muže:

 1. Pøistupte k bankomatu
 2. Vložte kartu
 3. Zadejte identifikaèní kod (PIN) a èíslo úètu
 4. Odeberte si hotovost, kartu a potvrzení

Instrukce pro ženy:

 1. Pøijeïte k automatu
 2. Zkontrolujte si make-up ve zpìtném zrcátku
 3. Vypnìte motor
 4. Vložte klíèe do kabelky
 5. Vystupte z vozu, jste pøíliš od bankomatu
 6. Najdìte v kabelce kartu
 7. Vložte kartu
 8. Najdìte v kabelce nìco, na èem máte napsán identifikaèní kod (PIN)
 9. Zadejte PIN a èíslo úètu
 10. Studujte instrukce nejménì po dobu dvou minut
 11. Stisknìte tlaèítko zrušte operaci (Cancel)
 12. -A Zadejte správnì PIN -B Zavolejte manželovi o správné PIN
 13. Zkontrolujte stav úètu
 14. Vyhledejte obálku
 15. Najdìte v kabelce pero
 16. Udìlejte si výpis z úètu
 17. Potvrïte šeky podpisem
 18. Vytvoøte vklad
 19. Prostudujte si instrukce
 20. Vytáhnìte si hotovost
 21. Nastupte do automobilu
 22. Zkontrolujte si make-up
 23. Nastartujte automobil
 24. Zkontrolujte si make-up
 25. Zaènìte couvat
 26. STOP
 27. Zpìt k automatu
 28. Vystupte z vozu
 29. Odeberte si kartu a stvrzenku
 30. Vrate se do vozu
 31. Vložte kartu do penìženky
 32. Vložte potvrzenku do šekové knížky
 33. Vložte výpis a hotovost do šekové knížky
 34. Vytvoøte v kabelce prostor pro penìženku a šekovou knížku
 35. Zkontrolujte si make-up
 36. Zaøaïte zpáteèku
 37. Uveïte vùz do pohybu
 38. Zastavte
 39. Zaøaïte jednièku
 40. Uveïte vùz do pohybu
 41. Odjeïte od bankomatu
 42. Jeïte pìt kilometrù
 43. Uvolnìte parkovací brzdu