Jak zvýit návtìvnost stránek

Na této stránce se dozvíte, jak upravit své stránky tak, aby jste byli co nejsnáze k nalezení ve fulltextových vyhledávaèích (vìtšina zahranièních). Nìkteré z metod je zapotøebí užívat s maximální opatrností, nebo mohou zapøíèinit penalizaci stránek, popøípadì úplné vyøazení z databáze. Na to bude v textu upozornìno.

Základní metody jsou tyto

  • Výstižný název stránky – title
  • Použití META informací – keywords (klíèová slova), description (popis), robots
  • Korenspondence mezi názvem stránky, klíèovými slovy, popisem a obsahem
  • Správná strukturalizace stránky pomocí tagù pro nadpisy
  • Alternativní popisy k obrázkùm
  • Skryté a drzé komentáøe, skrytý obsah stránky

Výstižný název stránky
Pro nìkteré vyhledávaèe je název stránky tím nejdùležitìjším místem. Slovy v nìm obsaženými je pak z velké míry ovlivnìna pozice pøi vyhledávání.

<HEAD>
<TITLE> Název stránky mùže být dlouhý až 25 slov . Umístìte zde také dùležitá klíèová slova. První písmeno názvu by mìlo být z poèátku abecedy, protože stránky se stejnou mírou dùležitosti jsou abecednì øazeny.</TITLE>
</HEAD>

Použití META informací
META TAGy jsou informace urèené hlavnì pro vyhledávací roboty. U všech vyhledávaèù mají velký význam.

<HEAD>
<meta name=“KEYWORDS“ content=“klíèová,slova,oddìlená,èárkami,bez,mezer,
tabulátorù,a,znakù,konce,øádku
doporuèená,délka,je,800,znakù,
obvyklý,poèet,opakování,jednoho,slova,jsou,3,výskyty
nìkteré,vyhledávaèe,jsou,CASE,SeNsItIvE“>

<meta name=“DESCRIPTION“
content=“Výstižný popis stránky. Ve vyhledávaèích se zobrazuje ve výsledku hned vedle nadpisu. Doporuèovaná délka této sekce je 160-180 znakù. Musí zde být uvedena všechna dùležitá klíèová slova.“>

<meta name=“robots“ content=“all“>
</HEAD>

Poslední tag øíká robotùm, že mají procházet celé stránky.

! POZOR ! Pøílišné opakovaní klíèových slov mùže zapøíèinit penalizaci stránky (nižší umístìní), v extrémních pøípadech dokonce úplné vyøazení z databáze. Bezbeèný poèet je okolo 5 výskytù.

Korenspondence mezi názvem stránky, klíèovými slovy, popisem a obsahem
Pokud se zadané klíèové slovo vyskytuje ve všech techto sekcích, stránka získává vyšší umístìní. Dùsledným dodržováním tohoto pravidla dosáhnete opravdu kvalitního umístìní. Nìkteøí roboti analyzují pouze nìkolik stovek znakù od zaèátku stránky. Umístìte dùležitá slova právì zde.

Správná strukturalizace stránky pomocí tagù pro nadpisy
Slova uzavøená mezi TAGy pro nadpis mají pøi indexaci vìtší váhu než obyèejný text. Používejte výstižné nadpisy.

<H1>Nejvìtší nadpis má nejvìtší váhu.</H1>

<h6>Nejmenší nadpis má nejmenší váhu, ale poøád je významnìjší než obyèejný text.</h6>

Jak sami vidíte, tak nejmenší nadpis je ješte menší než text a pøitom je pro vyhledávaèe významnìjší. Používejte nìkteré z menších nadpisù místo tuèného písma (BOLDu èi STRONGu)

Alternativní popisy k obrázkùm
Pužívejte je. Kromì toho, že uživatelé s vypnutým zobrazováním grafiky uvidí o co pøicházejí, získáte další bodíky pro vyšší umístìní. Nìkteré vyhledávaèe je totiž zahrnují do indexace.
<img src=“OBR.GIF“ width=“468″ height=“60″ alt=“Alternativní text k obrázku“>

Skryté a drzé komentáøe, skrytý obsah stránky
Tyto metody jsou v souèané dobì potlaèovány. Vìtšina vyhledávacích robotù nìkteré z nich ingnoruje a to v dùsledku jejich èastého zneužívání. Doporuèuji je používat s maximální opatrností a v malém výskytu. Jen tak Vám pøinesou užitek.

Skrytý komentáø
<input type=“hidden“ value=“ Tento text se nikdy nezobrazí“>
<!– A tenhle taky ne – mohou však být indexovány !>

Drzý komentáø
<BR „toto je drzý komentáø – nemá tady co dìlat – mohou se sem umístit klíèová slova“>

Skrytý obsah stránky
Pokud dáte stejnou barvu písma i pozadí, tak text nebude vidìt, ale bude indexován. Tedy spíše býval. V dùsledku extrémního zneužívání jsou nyní stránky se skrytým textem u nìkterých vyhledávaèù penalizovány.