Srovnání surfbarù

Spedia Getpaid4 CashSurfers CashFiesta UniqueSurf
Platba cca 0,48 dolaru/hodinu cca 0,40 dolaru/hodinu cca 0,25 dolaru/hodinu cca 0,60 dolaru/hodinu cca 0,70 dolaru/hodinu
Minimální èástka na poslání šeku 30 dolarù 15 dolarù 40 dolarù 30 dolarù 50 dolarù
Snadnost vydìlávání penìz Pouze s prohlížeèem Staèí hýbat myší, obèas kliknout na banner Staèí hýbat myší Staèí hýbat myší Staèí hýbat myší, obèas kliknout na banner
Nìjaké poplatky? 4,5 dolaru za poslání šeku 2 dolary mìsíènì za správu úètu, NELZE se dostat do dluhù žádné poplatky žádné poplatky žádné poplatky
Platba za pøímé Referaly 10% 10% 10% 33% 10%
2. úroveò 5% 7% 10% 17% 7%
3. úroveò 5% 5% 10% 8% 4%
4. úroveò 5% 2% 10% 8% 1.4%
5. úroveò 5% 2% 8% 1.4%
6. úroveò 1% 1.4%
7. úroveò 1%
Website firmy Statistiky s cca 15 minut zpoždìním. Pøehledné statistiky. Statistiky s hodinovým zpoždìním. Realtime statistiky. Statistiky s jednodenním zpoždìním.
Registrace (otevøe se v novém oknì) www.spedia.net www.getpaid4.com www.cashsurfers.com www.cashfiesta.com www.uniquesurf.com
Velikost programu cca 800 Kb cca 350 Kb cca 580 Kb cca 700 Kb cca 2.4 Mb
Ostatní Peníze i za hraní her, pøijímání emailù a registrace u partnerských firem. Obsahuje lištu na vyhledávání. Mùžete si vybrat z nìkolika barev surfbaru. Prakticky nelze pøekrýt. Malý surfbar.

U Spedie a Getpaid4 musíte obèas kliknout na reklamu, jinak vás oznaèí za neaktivní. U Getpaid4 staèí klikat na pùl procenta reklam, èili pøibližnì jednou za 50 minut, výhoda je že ve statistikách je vaše klikavost zobrazena a pokud na to zapomenete, mùžete si ji kliknutím na nìkolik bannerù po sobì zkorigovat. U Spedie je pouze napsáno že „obèas musíte pro pøipoèítávání penìz kliknout na banner“ takže by jim mohlo staèit jednou za èas kliknout… A nejlepší je že mùžete provozovat více (tøeba i pìt) systémù souèasnì a rùznì je pøekrývat (pokud máte obrazovku aspoò 1024×768 tak to rozumnì jde, na 800×600 už je to trochu horší…