Slovník pojmù

Slovník pojmù ve formuláøích a další:

 

Údaje o Vás:
Name Jméno
First name Køestní jméno
Last name Pøíjmení
Address Adresa
Addres 2nd 2. adresa – nevyplòovat
City Mìsto
ZIP PSÈ – poštovní smìrovací èíslo
State Stát USA – nevyplòujte, nebo zvolte „Not USA or Canada“
Country Stát – napište, nebo zvolte „Czech republic“
City of birth Mìsto narození
E-mail E-mail
Birth date Datum narození
Acount Úèet
Password Heslo
Verify password Kontrola hesla – zde napište znovu heslo
Password question Otázka pro pøípad zapomenutí hesla
Your answer Vaše odpovìd – co na otázku pri ztrátì hesla odpovíte
Tax ID Nevyplòovat, to je pouze pro amerièany, pokud nejde vynechat napište „N/A“ (= not aviable)
URL address URL adresa vašich stránek
Description Popis
Tlaèítka a vysvìtlivky
Optional Volitelné informace – mùžete, ale nemusíte je vyplòovat
Free Zdarma
OK Není tøeba pøekládat – tlaèítko zmáèknete, když budete mít všechny informace preètené
Submit Odeslat – toto tlaèítko zmáèknete, když budete mít všechny informace vyplnìné
Reset Toto tlaèítko vynuluje formuláø – smaže ho
I Agree Souhlasím – napø. s podmínkami, smlouvou, …
I don´t Agree Nesouhlasím – napø. s podmínkami, smlouvou, …
Typy programù (serverù)
Pay-per-click Placení za kliknutí
Pay-per-view Placení za zobrazení banneru
email Placení za pøeètení reklamního e-mailu
Affiliate Dostanete peníze za zprostøedkování obchodu
Exchange Výmìna vìtšinou banneru
Get paid to surf the Web Placení za surfování
Referral Peníze za pøihlášení dalších lidí
Odkazy na èásti stránek
Sing Up Pøihlásit se
Click here to Get Paid Zde kliknìte a budete dostávat peníze
Webmaster click for money Registrace pouze pro majitele stránek, kteøí na nich chtìjí umístit reklamu
Members area / Login Zadáte jméno úètu a heslo a dostanete se ke statistikám
Forgot your Acount Name Zapomnìl jste jméno úètu
Forgot your Password Zapomnìl jste heslo.
Statistic Statistiky
Members area Stránky pro pøihlášené (zmìna údajù, statistiky)