Jak si vydìlat peníze na internetu

Zde je seznam firem které vám za nìco platí za sledování reklam na monitoru („placení za surfování“), což je èinnost vyžadující opravdu minimální úsilí. Mají jedno spoleèné – vy neplatíte nikomu nic (stejnì jako všechno ostatní na této stránce je i toto zadarmo – mùžete pouze vydìlat). Hodnocení firem se skládá ze dvou èástí: výdìleènost a kvalita. Výdìleèností je ohodnoceno kolik firma platí a za co, v úvahu je bráno i kolik dává za reference. Kvalita je hodnocení rychlosti výplaty penìz, ovládání surfbaru, pøehlednost statistik a stránek firmy, atd… Podle tìchto kritérií jsou tu vìtšinou firmy seøazeny. Já osobnì používám Spedii, Getpaid4, CashSurfers a èeský InteCom. Jsou to všechno firmy, které jsou vyzkoušené, seriózní a platí do Èech.

Po klepnutí na název firmy se dotanete na jejich stránky, kde musíte vyplnit jejich formuláø informacemi o Vás. Jestliže nerozumíte moc dobøe anglicky podívejte se slovníèek cizích pojm

Tato firma je opravdu velice spolehlivá a seriózní a funguje již hodnì dlouho (nejdéle ze všech). Surfováním s jejich surfbarem mohu jen doporuèit. Platí za to že sledujete reklamu (na spodku nebo na vršku obrazovky – podle toho kam si to umístíte – se zobrazuje proužek s reklamami). Ceny se lehce mìní, ale pohybují se cca okolo pùl dolaru za hodinu. Dále platí i za reference – 10% v první úrovni a po 5% v dalších ètyøek úrovních – a mùžete si zvolit i další možnosti vydìlávání penìz: posílání reklamních mailù, hraní her, to mùžete provozovat souèasnì se Spedia-Barem, hodinu si hrajete a oni za to platí!

První krok k vydìlávání je registrace, po registraci byste si mìli stáhnout vlastní program – je na jejich stránkách. Jakmile máte Spedia-bar nainstalovaný, zadáte registraèní jméno a heslo co jste si zvolili pøi registraci a otevøe se okno s reklamními bannery. Vydìláváte tehdy, když na nìm svítí ten zelený proužek na levé stranì. Aby svítil zelenì tak musíte mít otevøený nìjaký prohlížeè (IE nebo Netscape), jednou za minutu zmìnit stránku, a jednou za èas kliknout na reklamní banner (to okno co se otevøe mùžete zase hned po naètení stránky zavøít), jinak to pøestane vydìlávat.

 

Klady Zápory
+ alternativní možnosti výdìlku (hry, maily, klikání na odkazy, registrace…)
+ cca pùl dolaru za hodinu

+ ovìøená a zabìhaná, platí do Èech

– nutnost mít aktivní prohlížeè, docela omezuje
– od 1.6. snížili platby za reference (ale platí zase do více úrovní)

Tady vás neplatí za hodinu, ale za zobrazení banneru. Frekvenci zobrazování ale nelze ovlivnit, takže nakonec máte pøibližnì 25 centù za hodinu tak jako tak. To je sice ménì než konkurence, ale zase mají celkem slušný referenèní systém – dávají 10% z výdìlkù referálù až do ètvrté úrovnì. Peníze posílají od 40 dolarù. Nemusíte používat prohlížeè, mùžete dìlat na poèítaèi cokoliv. A až si budete prohlížet vaše statistiky: 1200 bodù = 1 hodina = pøibližnì 25 centù

Klady Zápory
+ celkem slušná platba za reference – každou hodinu vybafne popup okno
– nižší platby než konkurence
– nelze posouvat po obrazovce

U téhle firmy platí za to že sledujete reklamu. Platí okolo 40 centù za hodinu. Dále platí za reference – lidi co se registrovali pøes vás (platí 10% za první úroveò, 7% za druhou, 5% za tøetí, atd…) (staèí jednou za minutu hýbnout myší) – a musíte obèas kliknout na banner – dlouhodobì staèí každý dvoustý, èili pøibližnì tak asi jednou za pùl hodiny až hodinu kliknìte a je to). První krok k výdìlkùm je registrace, po registraci byste si mìli stáhnout vlastní program – je na www.getpaid4.com/download.html, také se to nainstaluje samo.

Klady Zápory
+ reference platí do 7 úrovní
+ surfbar je kvalitní a prakticky neomezuje

+ kvalitní stránky

– má problémy pokud používáte proxy server
– nízké platby za reference

 

zpìt na úvod