Jak zvýit návtìvnost stránek, registrace ve vyhledávaèích

Jak zvýšit návštìvnost stránek

 • JAK ZV݊IT ÚÈINEK REGISTRACE VE VYHLEDÁVAÈÍCH
 • SEZNAM NEJZNÁMÌJŠÍCH VYHLEDÁVAÈÙ[new]
 • jak si vydìlat peníze na internetu
 1. Kvalitní obsah a design. Sebelepší reklamní kampaò je nanic, když i stránka je nanic. Pokuste se vytváøet originální stránky, které surfaøe zaujmou. Dùležitý je i design stránky.
 2. Registrace do vyhledávaèù. Do èím více vyhledávaèù se zaregistrujete, tím více lidí bude mít možnost vaše stránky si prohlédnout. Seznam vyhledávaèù je ZDE. Doporuèuji také automatické registrovaèe, jako napøíklad Aya.cz (viz. na stránce se seznamem vyhledávaèù).
 3. Metatagy. Metatagy se pøidávají do HTML kódu a øíkají vyhledávaèi, jak se stránka jmenuje, její popis a klíèová slova. Ty jsou zahrnuty do databáze a zvýší vaše umístìní. Do èásti HEAD byste mìli pøidat tyto øádky:
  <title>Nadpis stránky</title>
  <meta name=“keywords“ content=“klíèové slovo1,klíèové slovo2,…“>
  <meta name=“description“ content=“popis stránky“>
  Podstatnì to zvýší šanci, že zrovna vaše stránka bude zobrazena mezi prvními, protože vìtšina vyhledávaèù zobrazuje jako první ty stránky, u kterých se hledané slovo vyskytlo v meta tagách.
 4. Výmìnný systém reklamy. Takovou tradicí je, umístìní výmìnného systému reklamy i na svou stránku. Bohužel v mé praxi se ukázalo, že poèet návštìvníku nemusí být zrovna ideální. Na druhou stranu se vaše stránka dostane do trochu do podvìdomí surfaøù. Nìkdy se používá více systémù na jedné stránce, toto moc nedoporuèuji.
 5. Výmìnná reklama. Opomíjený a pøitom dobrý zpùsob je výmìna linkù. Pøi ní se vìtšinou dohodnou 2 webmasteøi: já umístím na své stránce odkaz na tvojí a ty na své odkaz na mojí. Výhodou je, že se mùžete dohodnout. Jesti odkaz bude jen textový link, ikona, nebo dokonce banner závisí jen na vzájemné dohodì. Pokud by mìl nìkdo zájem, mùžete provést výmìnu linkù i se mnou.
 6. Koupì reklamního prostoru na profesionálních serverech. V souèastné dobì se pohybují na èeských serverech ceny od 150 do 400 Kè za 1000 zobrazení banneru. Pokud potøebujete reklamu a nechcete èekat, až se vám nastøádá na výmìnném systém reklamy, mùžete použít i tuto možnost.
 7. Spam, letáky, inzerce. Tyto èinnosti provádí jen zoufalec. Pokud vidíte v nìjakém èasopise odkaz na www stránku, znaèí to, že její kvalita bude nejspíše mizerná, když autor sáhnul k tak zoufalému kroku. To samé o letácích i když nìkdy jsou spíše známkou personality (pokud se jedná o nìjakou formu). Spam už jsem na tìchto stránkách odsoudil mnohokrát, takže to udìlám ještì jednou. Praktikám z tohoto posledního bodu by jste se mìli vyhnout.