Easter Eggs – Velikonoèní vejce

Easter Eggs 

Velikonoèní vajíèka – èíty k programùm

Nejen hry, ale i nìkteré programy obsahují èíty. V programech pomocí nich vyvoláte rùzné legrácky autorù,
od animovaného titulku po letecký simulátor (Excel) nebo jednoduchý tetris (Word).

Internet Explorer 5.0

1. Otevøte si Poznámkový blok
2. Napište „<!– introducing the Trident team –>“ (bez uvozovek)
3. Uložte jako test.htm a spuste

4. Jestliže se Vám to nepodaøilo, tady jeukázka!

Outlook 97/98
1. Vytvoøte nový kontakt, který bude mít jméno Ren Hoek a uložte ho.
2. Nyní staèí kliknout na Nápovìda – O aplikaci…
3. Zmaèknìte CTRL+ALT+SHIFT (a držet!!) a kliknìte myší na tlaèítko OK.

WinAmp 2.xx
1. Jak je nápis WinAmp tak na nej kliknìte myší pravým tlaèítkem a z menu vyberte NullSoft WinAmp…
2. Dostanete se do okna NullSoft WinAmp – About
3. Vidíte jak tam lítá obrázek? Mùžete ho zmìnit. Zmaèknìte CTRL+ALT+SHIFT (a držet!!) a kliknìte na nápis Copyright.
4. Chcete vìdìt kolik mu je? Kliknìte na záložku Shareware a 2x kliknìte levým tlaèítkem myši na „Usage statistics“.

WinRAR
1. Kliknìte Help – About
2. 2x kliknìte na knížku

WINDOWS 3.xx

Ve Správci souborù zvolte Nápovìda – O aplikaci Správce souborù. Stisknìte levý SHIFT a levý CTRL a dvakrát kliknìte myší na ikonu Microsoftu. Zvolte OK a takto postupujte ještì dvakrát. Poprvé se nic nestane, podruhé se objeví vìnování s vlající vlajkou a potøetí seznam autorù.

WINDOWS 95, 98
Kliknìte pravým tlaèítkem na pracovní ploše a zvolte položku Vlastnosti. V objeveném oknì vyberte položku Spoøiè obrazovky a vyberte spoøiè 3D Text. Poklepejte na tlaèítko Nastavení a do položky Zobrazit text vepište Volcano. Šetøiè nyní bude postupnì zobrazovat jména svìtových vulkánù.
-prázdný název ikony zadáte kombinací kláves ALT + 0160

 

WINDOWS 98ukázka okna W98

Microsoft Team 1
1. 2x kliknìte na hodiny (v System Tray
2. Zmaèknìte CTRL a držte!!
3. Myší kliknìte na bod è. 1 (podle obrázku), nepouštìjte tlaèítko myši a zajeïte kurzorem na bod è. 2. Puste tlaèítko na myši. Stále držte CTRL. Nyní jste kurzorem na bodu è. 2. Zmaèknìte znovu tl. na myši a tahnìte kurzorem na bod è. 3 a puste tlaèítko.

Microsoft Team 2
Pøedchozí „akce“ jde spustit ještì jedním zpùsobem.
1. Na ploše vytvoøíte novýho zástupce.
2. Zmaèknìte tl. Procházet a najdìte soubor Weldata.exe.
Je v adresáøi „c:WINDOWSApplication DataMicrosoftWELCOMEWELDATA.EXE“
3. Vytvoøí se vám na ploše ikonka. Na ní kliknìte pravým tl. myši a zvolte Vlastnosti
4. U položky Cíl doplòte toto: You_are_a_real_rascal
Takže položka Cíl bude vypada nìjak takto:
„c:WINDOWSApplication DataMicrosoftWELCOMEWELDATA.EXE“ You_are_a_real_rascal
Uvozovky jsou nutné!!
5. Ve Vlastnostech ještì nastavte aby se aplikace spouštìla minimalizovanì.

MS WORD 97Pinball
Otevøete nový dokument a napište Blue. Poté ho oznaète a zmeòte na tuèné a modré. Za modrým slovem Blue udìlejte mezeru a zvolte položku Nápovìda – O aplikaci Microsoft Word. Nyní podržte CTRL+SHIFT a levým tlaèítkem myši uknìte na ikonu Wordu vlevo nahoøe. Následující pøekvapení ovládáte klávesami Z a M, ukonèíte ho stiskem ESC.

MS EXCEL 97Letecký simulátor
V pracovní tabulce stisknìte F5 a do kolonky Odkaz napište X97:L97. Stisknìte OK a pøesunete se na tento øádek, který bude celý oznaèený. Stisknìte TAB tak, aby kurzor poskoèil o jednu buòku vpravo. Podržte klávesy CTRL+SHIFT a kliknìte na tlaèítko Prùvodce grafem (Chart Wizard). A teï už si mùžete zalétat na Marsu – let se ovládá myší, pravé tlaèítko vpøed, levé vzad. Pozor, pokud nemáte nainstalované DirectX, objeví se pouhý seznam autorù.