CD a jiné vìci zadarmo, slovníèek pojmù pøi registraci

Seznam CD a jiných vìcí zadarmo

Na internetu je pár stovek firem, která posílají rùzná ukázková CD a i jiné vìci zadarmo. Opravdu ABSOLUTNÌ zadarmo – je to i bez poštovného, neplatil jsem nikomu ani korunu. Staèí vyplnit formuláø – jméno, pøíjmení, adresa, email, nìkteré firmy chtìjí i telefonní èíslo, název firmy, atd… ale to už si mùžete vymyslet a do rubriky telefon mùžete napsat tøeba 0609… :-)) Pokud píšete název firmy, tak radìji nìco mírnìjšího , aby pošaèka nedostala infarkt. Hromadu slibnì vyhlížejících CD jsem si objednal a tady budu hodnotit ty, které mi došly – èím více hvìzdièek, tím více se mi CD líbilo.

Bohužel v poslední dobì už není moc firem co by posílalo cd zadarmo a ty co fungovali už cd neposílají… Proto tu už nic neni.