Jak správnì provést upgrade BIOSu

Tento dokument Vám pomùže provést upgrade BIOSu (basic input/output system).
BIOS je vìtšinou uložen v pamìti FLASH typu EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), èesky: pamì, která jde elektricky pøemazat. Touto pamìtí ovšem nedisponují starší poèítaèe typu 486 a nejspíš ani starší Pentia, takže majitelé tìchto vzácných kouskù si musejí nechat zajít chu.

Upozornìní: Jestliže se Vám upgrade nepovede, autor tohoto èlánku za to nenese žádnou odpovìdnost. To je snad jasný, co kdyby ale náhodou nìkdo nìco voddìlal a pak mì z toho ještì obviòoval :o).Prosím Vás, abyste mi neposílali žádné dotazy ohlednì BIOSu, vše co o nìm vím je v tomto èlánku.

Kdy je nutné upgradovat BIOS ? 
-není nutné provádìt upgrade pokud nemáte problémy

-mùžete provést upgrade, pokud si myslíte, že *novìjší* BIOS je lepší než ten, který právì používáte
-musíte provést upgrade, pokud máte problémy a jste si jistí, že je nová verze BIOSu vyøeší

Co získám upgradem nové verze BIOSu? 
Nový BIOS obsahuje :
1. podporu nových funkcí
2. opravy starých funkcí
3. vylepšení na základì pøipomínek uživatelù
U nové verze BIOSu je pøiložen seznam zmìn oproti pøedchozím verzím a tedy záleží jen na Vás, zda se rozhodnete pro upgrade.
Rada : Neprovádìjte upgrade BIOSu, pokud nemusíte (pokud nový BIOS neøeší Vaše problémy).

Který BIOS je lepší AMI®, AWARD® or PHOENIX®?

Obvykle jsou k dispozici dva dodavatelé BIOSu. Nejèastìji se jedná o AMI® a AWARD®. V pøípadì, že je k dispozici pouze jedna verze, znamená to, že druhá je teprve ve fázi testování a ladìní. Obì dvì verze jsou zcela funkèní a je zcela na uživateli, kterému dá pøednost.

Lze používat BIOS od jiných výrobcù (napø. Intel, ASUS, Gigabyte atd.)
V žádném pøípadì to není možné :
-licenèní ujednání
-všechny základní desky se vzájemnì odlišují, používají rùzné chipsety, I/O obvody, integrované komponenty (VGA, zvuk, IDE a SCSI øadièe), sloty pro operaèní pamì atd. Všechna zaøízení vyžadují pro svoji správnou funkci podporu BIOSu. V pøípadì použití jiného BIOSu nemùže být dosaženo stabilní a bezproblémové funkce jednotlivých komponent.

Jak provést upgrade BIOSu? 
Døíve byl BIOS uložen v EPROM pamìti a pro upgrade bylo nutné použít speciálního zaøízení : programátoru EPROM pamìtí. Dnes je BIOS uložen ve FLASH pamìti a upgrade se provádí pomocí software: AMIFLxxx.COM pro AMI® BIOS a AWDFLxxx.EXE pro AWARD® BIOS. (xxx znaèí èíslo verze)

zde je podrobný návod, jen pro zkušené uživatele!

0/ nejprve si stáhnìte na webové stránce výrobce desky upgrade BIOSu. Jedná se o dva soubory: *.BIN (vìtšinou pøesnì 128 kB) a *.EXE (pár desítek kB) utilitka, pomocí níž BIOS upgradujete.

1/ vytvoøte systémovou disketu. Pozor na vadné diskety!
2/ nahrajte na ni oba soubory (bin i exe).
3/ nastartujte z diskety.
4/ napište si nìkam jméno bin souboru – mùže se hodit (viz body 5 a 7).
5/ spuste *.exe (pøípadnì se podívejte co umí – parametr ? nebo /?) – nìkdy se
jméno bin souboru uvadí jako parametr.
6/ asi budete vyzváni k zazálohovaní stávajícího BIOSu, – napište jméno souboru
kam se uloží (new file).
7/ asi budete vyzváni k zadáni jména souboru s novým BIOSem, nebo jen potvrdíte
programovaní (viz. bod 5).
8/ poèkejte na výzvu, že máte poèítaè resetovat, nebo vypnout, nìkdy program
nabídne reset nebo quit, ale rozhodnì poèkejte, musí probìhnout celý zápis
BIOSu do EEPROM. Jinak doufejte v boot block nebo štìstí.

Existuje nìjaký jiný zpùsob aktualizace BIOSu než použití Flash utility ?

AMI BIOS umožòuje automatický update (Boot Block function). Award tuto možnost nemá. Pokud z nìjakého dùvodu chcete využít této funkce postupujte následujícím zpùsobem :

  • použijte prázdnou disketu (nejrychlejší zpùsob “FORMAT A: /U /Q” nebo “DELTREE A:”)
  • zkopírujte nový BIOS na disketu a pøejmenujte ho na AMIBOOT.ROM (musí se jednat o rozbalený *.BIN soubor a ne o zkompresovaný EXE soubor)
  • vložte disketu do disketové mechaniky
  • zapnìte poèítaè
  • stisknìte a držte klávesy CTRL+HOME (STRG+POS1)
  • nechte poèítaè nabootovat z diskety
  • když zaène bootovat z diskety mùžete uvolnìte klávesy CTRL+HOME
  • po nábìhu monitoru je programování Flash dokonèeno

 

Moje zkušenosti s upgradem BIOSu

Myslím, že na upgradu není nic složitého, když se budete øídit podle tìchto rad. Sám jsem svùj Award BIOS na desce s BX chipsetem nedávno upgradoval a všechno probíhalo naprosto bez problémù. Všem kdo mají nìjaké problémy s deskou upgrade BIOSu doporuèuji. Já jsem s deskou vùbec žádné problémy nemìl, ale pøesto se pár vìcí ještì vylepšilo.