Optimální natavení BIOSu pod Win95/98

PNP/PCI configuration + ostatní

položka hodnota ovlivòuje
výkon?
popis
PNP Os Installed Disabled ne pokud používáte jen Windows 98
nastavte na Enabled – inicializaci IRQ
pak provede sám operaèní systém.
V pøípadì problému zmìòte tuto položku.
Force Update ESCD/
Reset Configuration Data
Disabled ne po instalaci nová karty nastavte na
Enabled – provede se revize IRQ…
Resources Controlled By Auto
Manual
ne Pokud máte ISA kartu která vyžaduje
urèitý IRQ/DMA, musíte v Manual
nastavit tuto pložku na „Legacy ISA“
týká se to zejména starších zvukových a siových karet (SB16..)
Assign IRQ for VGA Enabled/
Auto
ne pro modernìjší grafické akcelerátory
aktivujte (zjistìte v manuálu…)
Assign IRQ for USB Enabled ne požívate-li USB (nebo máte-li dost
volných IRQ) aktivujte
Pozor! AGP a první PCI slot sdílejí stejné(á) IRQ. Pokud dochází ke konfliktùm pøemístìte PCI kartu jinam (karty).

Ostatní dùležitá nastavení

položka hodnota ovlivòuje
výkon?
popis
ACPI function Disabled ne podpora ACPI není (zatím) dotažena
do konce…
PIO Mode Auto ano øadiè sám zvolí nejvyšší nastavení,
v pøípadì problémù s HD nastavte na 3
UDMA Mode Auto ano øadiè sám zvolí nejvyšší nastavení,
v pøípadì problémù s HD disablujte
Primary IDE Enabled ne
Secondary IDE Enabled ne pokud máte málo IRQ a použiváte
jen jednu „kšandu“ mùžete vypnout
Parallel Port Mode EPP 1.7 ano nastavuje režim pøenosu par. portu,
EPP je rychlejší…

Doporuèení:

  • BIOS nastavujte jen tehdy, víte-li co vlastnì dìláte / mìníte
  • položky mìòte po jednotlivých krocích, vždy si ovìøujte správnou funkci systému
  • vytisknìte si tento manuál