Optimální natavení BIOSu pod Win95/98

BIOS Features Setup

Jak provést upgrade (flash) BIOs

Tip: Máte problém s bootováním poèítaèe po zmìnì BIOSu? Zkuste stisknout a držet stisknuté tlaèítko INS (Insert) v prùbìhu restartu – vyvolá to bezpeèné (safe) nastavení BIOSu (nìkdy pomùže jen Clear CMOS).

Nastavení pro optimální výkon:

  • PCtuningem doporuèené nastavení je oznaèeno tuènì
  • vìnujte pozornost èerveným položkám
položka hodnota ovlivòuje
výkon?
popis
Virus Warning Disabled ne Enabled zabraòuje zápisu do bootsektoru
CPU Level 1 Cache Enabled ano zapnìte vždy
pokud nechcete mít ovšem 486-ku 😉
CPU Level 2 Cache Enabled ano zapnìte vždy
pokud nechcete mít ovšem 486-ku 😉
CPU L2 Cache ECC Checking Enabled/
Automatic
ano -0.2% zajišuje lepší stabilitu
(zachytí single-bit chyby cache L2)
Quick Power On test Enabled ne rychlejší bootování
(nezdržuje se kontrolou pamìti)
Boot Sequence C, A, SCSI ne pokud je C: bootovací
Swap Floppy Drive Disabled ne zámìna jmen disket A: a B:
Boot Up Floppy Seek Enabled
Disabled
ne mírnì zdrží bootování
(dùvod: rekalibrace diskety)
Boot Up NumLock Status Enabled ne zapíná numerickou klávesnici
Gate A20 Option Fast ano alternatívní (a rychlá) obsluha brány A20
IDE HDD Block Mode Enabled
NT/ Disabled
ano nìkdy problémy pøi Windows NT,
zpùsobuje problémy se starými HD
32-bit I/O Mode Enabled
NT/ Disabled
ano nìkdy problémy pøi Windows NT,
zpùsobuje problémy se starými HD
Typematic Rate Setting Default ne nastavení èetnosti ètení klávesnicového bufferu
     
PCI/VGA Pallete Snoop Disabled ne kompatibilita se staršími Mpeg kartami
Assign IRQ for VGA Enabled/
Auto
ne pro modernìjší grafické akcelerátory
aktivujte (zjistìte v manuálu…)
OS Select For DRAM>64 Non OS/2 ne nebo používáte OS/2 ? asi ne..
Delay For HDD ne prodleva na „rozjezd“ HD
Video BIOS Shadow Disabled Win ne
DOS ano
Windows využívájí BIOS pouze
pøi inicializaci driverù
Aktivujte pouze pro DOS hry
Shadow Cxxxx – EFFFF Disabled ne Mapování spec. BIOSu do RAM pamìti
využívají pouze spec. øadièe